Regulamin konkursu „Spraw sobie prezent na Dzień Dziecka”.

REGULAMIN KONKURSU – „Spraw sobie prezent na Dzień Dziecka”.

 

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie: „Spraw sobie prezent na Dzień Dziecka”.

2. Organizatorem konkursu jest POLAM Group z siedzibą w 67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 40 - wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6926 prowadzony przez Urząd Miasta w Nowej Soli, NIP PL9251272120, REGON 081202232

3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

4. Fundatorem nagrody w konkursie jest organizator konkursu: POLAM Group z siedzibą w Nowej Soli.

5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

 

II Uczestnicy konkursu

1. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia jednocześnie wszystkie warunki:

a) posiada ukończone 18 lat,

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook,

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny Organizatora. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Użytkownicy przystępujący do konkursu oświadczają, że spełniają warunki określone w rozdz.. II pkt 1 i 2.

 

III Przebieg konkursu, nagroda i zasady uczestnictwa

1.Konkurs obejmuje:

a) polubienie fanpage DoDeko.pl – sklep internetowy

b) udostępnienie publiczne konkursu- zdjęcie, na którym widnieje wazon – donica ogrodowa z winogronami,

 2. Organizator wybierze w sposób losowy 1 zwycięzcę, spośród uczestników, którzy spełnią warunki konkursu opisane w rozdz. III pkt 1.

3. Konkurs trwa od 30.04.2016r.do 01.06.2016r. do godz. 23.59.

4. Nagrodą w konkursie jest Wazon – donica ogrodowa z winogronami nr SKU 1793 o wartości 206,38 zł brutto (słownie: dwieście sześć i 38/100 złotych brutto). Wazon – donica ogrodowa z winogronami jest wykonana z białego betonu, jest lekko patynowana i jest odporna na trudne warunki atmosferyczne. Szczegółowy opis donicy i jej wymiary znajdują się na: //www.dodeko.pl/wazon-donica-ogrodowa-z-winogronami

5. Koszt transportu donicy pokryje Organizator.

6. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi nie później niż w terminie do 3 dni od zakończenia konkursu i zostanie ogłoszne na firmowym fanpage oraz stronie związanej z konkursem: „Spraw sobie prezent na Dzień Dziecka”

7. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

8. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora potwierdzenia w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:

a) imię i nazwisko

b) data urodzenia

c) adres zamieszkania

d) adres e-mail

e) nr telefonu

9. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt 8 w ciągu 48 godzin od dnia ogłoszenia wyniku konkursu jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody i nastąpi kolejne losowanie w terminie 3 dni.

10. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana kurierem w terminie do 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 8.

11. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem Zwycięzcy przez DoDeko Group z siedzibą w Nowej Soli.

b) W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora moich danych osobowych: imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) na fanpage’u DoDeko.pl – sklep internetowy pod adresem: www.facebook.com/dodeko, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.

c) Zwycięzca oświadcza dodatkowo „ Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzcy, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzcy, jest DoDeko Group z siedzibą w Nowej Soli (67-100) ul. Piłsudskiego 40. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

 

IV Odpowiedzialność

1. Polubienie profilu i udostępnienie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

3. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w konkursie.

4. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

5. W przypadku nie spełnienia postanowień niniejszego regulaminu konkursu - nastąpi wykluczenie z konkursu, które jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na fanpage’u Organizatora .

7. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: bok@dodeko.pl.

 

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest DoDeko Group z siedzibą w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 40. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

 

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej (mailem) na adres bok@dodeko.pl lub listem na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailem.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

 

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 30.04.2016 r. do dnia 01.06.2016 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Contact Us