Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Wprowadzamy zmiany w naszym Oświadczeniu o prywatności, aby wzmocnić Państwa prawa dotyczące prywatności danych. Jest to element naszych działań na rzecz transparentności informacji o tym, jak używamy danych i jak je zabezpieczamy. Uwzględniliśmy zmiany, które odpowiadają nowym standardom wprowadzonym przez europejskie przepisy dotyczące ochrony danych znane jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Nowe rozporządzenie RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


Firma POLAM Group Grzegorz Romanowicz z siedzibą w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 40 (dalej: Dodeko) przetwarza informacje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


1. Administrator danych osobowych

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest POLAM Group Grzegorz Romanowicz z siedzibą w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 40.

NIP PL9251272120

REGON 081202232

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

pod numerem 6926 prowadzony przez Urząd Miasta w Nowej Soli

1.2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól lub drogą e-mailową pod adresem: bok@dodeko.pl


2. Cele i podstawy przetwarzania

1) w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i osoba składająca zamówienie w Dodeko.pl jest zobowiązana do ich podania. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych, zlecenie nie będzie mogło być zrealizowane;

2) w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);w celu  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) w celu oferowania przez Dodeko produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


3. Prawo do sprzeciwu

3.1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W tej sytuacji przestaniemy przetwarzać dane, chyba że będziemy w stanie wykazać,
że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


4. Szczególne kategorie danych osobowych

4.1. Dodeko nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.


5. Okres przechowywania danych

5.1. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 2+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń. Dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

5.2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu do 1 roku od złożenia Państwu przez nas oferty, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

5.3.  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

5.4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dodeko przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dodeko tj. okres dwu letniej gwarancji i prawa do reklamacji lub prowadzenia spraw sądowych, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba przy procesie reklamacyjnym.


6. Odbiorcy danych

6.1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi tj. firmy kurierskie i agencje celne jeśli sprawa dotyczy wysyłki poza Unię Europejską, a w uzasadnionych przypadkach sądy, jeśli dojdzie do postępowania reklamacyjnego na drodze sądowej po wyczerpaniu innych polubownych rozwiązań.

6.2. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy - podmioty przetwarzające: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.


7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

8.1 Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z naszych usług marketingowych.


9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

9.1.  W procesie analizy ryzyka/wykonywania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dostępne nam dane. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów.

9.2. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, wieku, płci, zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


10. Zabezpieczenie danych

10.1. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

10.2.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


11. Zastrzeżenia

11.1. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone przez DoDeko.pl i jej partnerów biznesowych. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody DoDeko.pl

11.2. DoDeko.pl nie ponosi odpowiedzialności za kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. DoDeko.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

11.3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.dodeko.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.dodeko.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy POLAM Group, producentów, dostawców lub firm współpracujących.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Korzystanie ze sklepu dodeko.pl oznacza akceptację regulaminu Sklepu i niniejszej polityki bezpieczeństwa.

12.2. Prawo ochrony danych osobowych uregulowane jest w:

- art. 47 i 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –  RODO,

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

 

Contact Us